Knihovní řád

 

KNIHOVNÍ  ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUNOVICE

 

V souladu se statutem Městské knihovny Kunovice, schváleným zastupitelstvem města usnesením č. 6. 5. ze dne 19. 12. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)       výpůjční služby

b)      meziknihovní služby

c)       informační služby:

 • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
 • informace z oblasti veřejné správy
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 • přístup na internet

d) reprografické služby

e) propagační služby

2. Knihovna poskytuje základní služby bezplatně. Za reprografické služby a některé další služby účtuje knihovna poplatky za vynaložené náklady, které jsou uvedeny v Ceníku v příloze. Reprografické práce se zhotovují jen pro vlastní potřebu čtenáře a v souladu s ustanoveními autorského práva.

 

 II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

1. Uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů   uživatele.

 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště, datum narození. Uvedené údaje ověřuje knihovník pomocí osobního dokladu (např. občanský průkaz aj.), který je uživatel povinen předložit k nahlédnutí.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na 12 kalendářních měsíců a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo instituce zodpovídá za jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář povinen ohlásit knihovně. Při ztrátě průkazu platí čtenář manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.

5. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů  na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje  uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž slouží Poučení o ochraně osobních údajů v knihovně, které je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo Městskému úřadu Kunovice.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat z bází dat zpřístupněných na Internetu pouze se souhlasem knihovníka.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon

č. 121/2000 Sb.  - autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád  

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.  Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

3. Knihovna pro své čtenáře zpřístupňuje počítače napojené na informační síť Internet. Knihovna nenese žádnou odpovědnost za charakter, kvalitu, pravdivost a aktuálnost informací získaných tímto způsobem ani za škody vzniklé jejich využitím.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

a) kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c) jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

d) které byly  vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou  výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.  

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou). 

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro  půjčování  mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta  může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu. 

 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů .

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky, dokud má knihovna záznam o výpůjčce.

4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 12

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení:

 • povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

 • nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis  obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou

3. Ztráta průkazu uživatele:

 • za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně   platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2003

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčito 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

1. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Kunovice

2. Poučení o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

3. Půjčovní doba Městské knihovny Kunovice

 

Příloha č. 1 Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Kunovice

 

POPLATKY A NÁHRADY MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUNOVICE

 

1. Čtenářské poplatky:

 • dospělí - 80,- Kč
 • důchodci, studenti, děti do 15 let - 50,- Kč

2. Upomínky zaslané e-mailem:

 • 1. upomínka - 10,- Kč
 • 2. upomínka - 20,- Kč
 • 3. upomínka - 30,- Kč
 • 4. upomínka - 50,- Kč

   - doporučený upomínací dopis - 70,- Kč

 

  3. Upomínky zasílané poštou:

 - k výše uvedeným částkám se připočítávají ceny vynaložených nákladů dle poštovních tarifů

 

 4. Písemné oznámení o rezervaci knihy - 10,- Kč

 

 5. Zprostředkování Meziknihovní výpůjční služby:

 - dle platných poštovních tarifů

 

 6. Tisk z informačních databází (formát A4) - 2,- Kč

 

 7. Použití počítače připojeného na internet - zdarma

 

 8. Poškození dokumentu:

 - dle rozsahu škody

 

 9. Poškození čárového kódu v knize nebo periodiku - 10,- Kč

 

 10. Ztráta dokumentu:

  - obstarání stejného výtisku nebo aktuální finanční náhrada (viz Občanský zákoník § 443)

 

Výjimky z výpůjčního řádu a všechny změny povoluje starosta města. Tyto poplatky a náhrady ruší předchozí Poplatky a náhrady ze dne 27. 11. 2006. Tento předpis nabývá účinnosti od 1. 9. 2010.

 

Příloha č. 2 Poučení o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

OZNÁMENÍ ČTENÁŘI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Knihovna eviduje v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) a písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, osobní údaje čtenáře uvedené na přihlášce k registraci čtenáře: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště, v případě čtenářů do 15 let také osobní údaje rodiče (zákonného zástupce): jméno a příjmení, datum narození a adresu, je - li odlišná od adresy čtenáře, popř. e-mailovou adresu a telefon. Dále eviduje služební údaje o čtenáři (o registraci, výpůjčkách, rezervacích, upomínkách a finančních transakcích spojených s poskytováním služeb).     

Tyto údaje dále zpracovává pouze za účelem vedení knihovnických agend tak, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Z evidence budou vymazány a přihláška k registraci čtenáře bude skartována v případě, že čtenář nebyl registrován v knihovně v uplynulých dvou kalendářních letech a zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky.

Osobní údaje jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám. Svým podpisem pak čtenář stvrzuje, že byl seznámen se zpracováním osobních údajů nebo pokud jde o zákonného zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů své dcery/syna a to pro potřeby evidence knihovny.

   

Příloha č. 3. Půjčovní doba Městské knihovny Kunovice

 

STANDARDNÍ PŮJČOVNÍ DOBA

 

Pondělí - 9.00-17.00 hod.

Úterý - 9.00-17.00 hod.

Středa - ZAVŘENO

Čtvrtek - 9.00-17.00 hod.

Pátek - 9.00-17.00 hod.

 

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA (OD 1. 7 - 31. 8)

 

Pondělí - ZAVŘENO

Úterý - 9.00-18.00 hod.

Středa - ZAVŘENO

Čtvrtek - 9.00-17.00 hod.

Pátek - ZAVŘENO